A Member of TEAM GROUP

GFE

The Geotechnical Expert

Home สารจากกรรมการผู้จัดการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

“The Geotechnical Expert”

นับเป็นเวลากว่า 25 ปีมาแล้วที่ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ได้มอบบริการที่ครอบคลุมถึงการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานทางด้านวิศวกรรมโยธาในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และการติดตามอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขปกติและเงื่อนไขพิเศษ

 

การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการผสานประสบการณ์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทในงานวิศวกรรมโยธาภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการต่างๆที่ใช้นวัตกรรมและวิสัยทัศน์นำมาซึ่งความสำเร็จจากการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นเครื่องรับประกันที่ดีที่สุดต่อการบริการทางด้านวิศวกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความโดดเด่น

 

แต่คงไม่มีสิ่งใดอธิบายคุณภาพในการให้บริการของเราได้ดีกว่าโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ที่ GFE ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

 

ในอนาคต GFE จะพัฒนาช่องทางที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับการดำเนินงานทางวิศวกรรม ในแต่ละปีจะมีการลงทุนในทรัพยากรที่มีความสำคัญเพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับบริการทางด้านวิศวกรรมในรูปแบบปกติและเฉพาะด้านเพื่อมอบบริการที่ดีเลิศสร้างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ค่าใช้จ่ายของโครงการ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นเพียงนโยบายของ GFE เท่านั้น แต่เป็นวิถีในการดำเนินงาน เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวาระต่างๆ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

 

ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า GFE มีความพร้อมด้วยศักยภาพที่จะมีส่วนในการให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

 

ด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มากขึ้น  ร่วมกับนวัตกรรมทางความคิด การออกแบบอย่างชาญฉลาด การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง   เราจะเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค