งานจ้างที่ปรึกษา จัดหาบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบแบบ รับรองเอกสารประกวดราคา และร่วมควบคุมการก่อสร้างงานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ (สัญญา G-TN-R2-7) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7 สัญญา CS-709

ลูกค้า: การประปานครหลวง

Type of project: ควบคุมการก่อสร้าง

Scope of Services:

 

1) จัดหาบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะทางมาดำเนินการสำรวจ ตราจสอบและรับรองเอกสารประกวดราคา

2) จัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านวิศวกรรม สำหรับร่วมควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ