โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 (พิษณุโลก-เชียงใหม่)

เจ้าของโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 

ขอบเขตบริการ: ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ออกแบบกรอบรายละเอียด จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 มีเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสุโขทัย แพร่ ลำพูน ลำปาง และสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 280 กม. จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารในภาคเหนือ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยรวมของชาติให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากร่วมศึกษาความเหมาะสมโครงการในระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) แล้ว ทีมกรุ๊ปยังคงได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องให้ศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการระยะที่ 2 นี้ใน พ.ศ. 2556