งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม

บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด

ขอบเขตบริการ : สอบเทียบค่า ติดตั้ง ทดสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อน

 

กรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานที่ 1 ได้เสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่สะลวม บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสําหรับการเพาะปลูก อุปโภค บริโภคและส่งน้ำให้กับฝายแม่สะลวม ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจําทุกปี

 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหา สอบเทียบค่าติดตั้ง ทดสอบ ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instrument) เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมเขื่อนในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากกักเก็บน้ำ