การฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้งานจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยวังนอง

♦ การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยวังนอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฎาคม 2258 ดาวโหลดเอกสาร

 

♦ การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนห้วยวังนอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 21 กรกฎาคม 2258 ดาวโหลดเอกสาร